Zuidbaan 370, 2841MD Moordrecht

 Artikel 1 - Definities/algemeen

a)    In de Algemene voorwaarden van GN Rubbertracks B.V. wordt verstaan onder:

·         GN Rubbertracks B.V.: iedere door GN Rubbertracks B.V. erkende onderneming die in aanbiedingen en over­een­komsten naar de Algemene voorwaarden van GN Rubbertracks B.V. verwijst en deze op haar transacties van toepassing laat zijn;

·         afnemer: degene (niet zijnde een consument) aan wie GN Rubbertracks B.V. een aanbieding richt of die aan GN Rubbertracks B.V. opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken.

b)    De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen GN Rubbertracks B.V. en de afnemer gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten door GN Rubbertracks B.V..

c)   Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 2 - Offerte, overeenkomst

a)    Alle aanbiedingen en prijsopgaven van GN Rubbertracks B.V. zijn vrijblijvend.

b)    Door GN Rubbertracks B.V. gedane prijsopgaven gelden voor levering af magazijn of vestigings­plaats van GN Rubbertracks B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bijkomende kosten van verpakkingen e.d. maken geen onderdeel van prijsopgaven uit en worden door GN Rubbertracks B.V. apart in rekening gebracht.

c)     Behoudens bij koop tegen kontante betaling, komt een overeenkomst tussen GN Rubbertracks B.V.  en een afnemer tot stand nadat GN Rubbertracks B.V. de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of een aanvang met de levering maakt.

d)    Prijswijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen en/of valutakoersen kunnen in de verkoopprijs worden doorberekend. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst prijswijzigingen optreden, dan heeft de afnemer binnen één week na ontvangst van de kennisname van de wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden. Doen zich prijswijzigingen voor bij een langere levertijd dan drie maanden, dan bestaat het recht op ontbinding van de overeenkomst niet.

e)    Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals belastingen en heffingen van overheidswege opgelegd, geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 3 - Levering en levertijd

a)    Door GN Rubbertracks B.V. opgegeven levertijden en andere data zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW te beschouwen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd kan de afnemer GN Rubbertracks B.V. schriftelijk, met aangetekend schrijven, in gebreke stellen. De afnemer dient daarbij een redelijke termijn te hanteren waarbinnen GN Rubbertracks B.V. als­nog – zonder daartoe schadeplichtig te worden – de op haar rustende verplichting(en) kan nakomen. Een redelijke termijn is een periode van twee maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd.

b)    Zodra zaken bij GN Rubbertracks B.V. ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd en/of diensten als verleend.

c)     De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip, dan door GN Rubbertracks B.V. is opge­geven, te accepteren. GN Rubbertracks B.V. kan deelleveringen uitvoeren en deze factureren. Deelleveringen kunnen niet worden ontbonden indien nadien blijkt dat de volledige bestelling niet kan worden uitgeleverd.

 

Artikel 4 - Overmacht

a)    Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhinderen, waarop GN Rubbertracks B.V. geen invloed kan uitoefenen ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld werkstakingen, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan GN Rubbertracks B.V. afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energie­voorziening en algemene vervoersproblemen.

b)    GN Rubbertracks B.V. kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GN Rubbertracks B.V. haar verbintenis had moeten na­­komen.

c)     In geval van blijvende overmacht is GN Rubbertracks B.V. gerechtigd de overeenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren zonder daartoe schadeplichtig te worden.

d)    Gedurende de periode van tijdelijke overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van GN Rubbertracks B.V. zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort en de levertijd verlengd met de periode van tijdelijke overmacht. Duurt de periode van overmacht langer dan 3 maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4e, ontbinden zonder daartoe jegens de wederpartij schadeplichtig te worden.

e)    Heeft GN Rubbertracks B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan GN Rubbertracks B.V. het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel lever­bare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  

Artikel 5 - Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

a)    De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mocht ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt, draagt dit risico vanaf het moment waarop het transport aan­vangt, en heeft daarbij de verplichting het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.

b)    De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.

c)     Alle in het kader van een specifieke overeenkomst geleverde zaken en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van GN Rubbertracks B.V. totdat alle vorderingen die GN Rubbertracks B.V.  op de afnemer heeft of zal krijgen volledig zijn betaald, met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. Dit betekent dat betaalde zaken pas eigendom van de afnemer worden indien de afnemer al hetgeen hij aan GN Rubbertracks B.V. verschuldigd is, heeft betaald, dus ook andere facturen dan die waarop de aanwezige zaken zijn gefactureerd.

d)    GN Rubbertracks B.V. kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst, zonder daartoe schadeplichtig te worden, ontbinden en de door hem ge­leverde zaken terugnemen, waartoe de afnemer GN Rubbertracks B.V. vrije toegang tot de geleverde zaken verleent.

e)    Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen. De afnemer mag zaken van GN Rubbertracks B.V. in de normale uitoefening van zijn bedrijf vervreemden.

f)      Zaken aanwezig bij de afnemer en voorkomend in het vaste leveringsprogramma van GN Rubbertracks B.V.  worden geacht afkomstig te zijn van GN Rubbertracks B.V., tenzij de afnemer bewijst dat de zaken van een ander afkomstig zijn (behoudens tegenbewijs).

g)    Totdat de afnemer aan GN Rubbertracks B.V. alle in het kader van een overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan GN Rubbertracks B.V. zaken van de afnemer onder zich houden en daarop haar vordering verhalen, tenzij de afnemer voor deze vordering voldoende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 6 - Betaling

a)    Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen tegen contante betaling of bij vooruitbetaling. Indien partijen anders overeenkomen geldt in beginsel een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, partijen kunnen schriftelijk ook een andere betalingstermijn overeen­komen. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn.

b)    Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van de afnemer. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die de afnemer aan de betaling toekent.

c)     Blijft de afnemer in gebreke met betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is de afnemer over de hoofdsom per maand of gedeelte daarvan een rente van 1% verschuldigd. In geval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht zijn, is de afnemer deze wettelijke rente verschuldigd.

d)    Is de afnemer in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door GN Rubbertracks B.V. redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, tenzij de afnemer aantoont dat GN Rubbertracks B.V. minder schade lijdt.

e)    Indien GN Rubbertracks B.V. de afnemer in rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst aanspreekt, dan is de afnemer gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure daadwerkelijk door GN Rubbertracks B.V. gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en griffierechten, te betalen indien GN Rubbertracks B.V. geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

 

Artikel 7 - Conformiteit

a)    GN Rubbertracks B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De afnemer is gehouden terstond na levering te onderzoeken of GN Rubbertracks B.V. de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en GN Rubbertracks B.V.  binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 10 werkdagen na aflevering, schriftelijk te berichten indien van deugdelijke nakoming geen sprake is (vervaltermijn). Indien melding binnen deze termijn redelijkerwijze niet mogelijk is, dan geldt als uiterste termijn 10 werkdagen vanaf het moment waarop het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt.

b)    Klachten geven de afnemer niet het recht om de betaling op te schorten.

c)     Bij tijdig ingediende klachten als bedoeld in artikel 7 sub a, stelt de afnemer GN Rubbertracks B.V.  in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de afnemer aan GN Rubbertracks B.V. een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak.

d)    De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen tevens als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig uit te voeren. Indien de afnemer bij aflevering voor correcte ontvangst heeft getekend dan komt daarmee het recht om te reclameren omtrent de hoeveelheid en zichtbare schade van de ontvangen zaken te vervallen. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

e)    GN Rubbertracks B.V. staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens indien:

·         de afnemer door GN Rubbertracks B.V. of diens leverancier gegeven aanwijzingen of voorschriften niet heeft opgevolgd;

·         sprake is van een ander dan normaal gebruik;

·         gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of normaal gebruik;

·         montage, reparatie of wijziging van de zaak in opdracht van de afnemer door derden plaatsvindt;

·         een overheidsvoorschrift de aard of kwaliteit van toegepaste materialen bepaalt;

·         de afnemer materialen of zaken ter bewerking aan GN Rubbertracks B.V. verstrekt;

·         materialen, zaken en werkwijzen op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.

 f)      Indien GN Rubbertracks B.V. op grond van artikel 7c of 7e zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom. Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is GN Rubbertracks B.V. gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in de­zelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

a)   De totale aansprakelijkheid van GN Rubbertracks B.V. is beperkt tot herstel, vervanging of ongedaanmaking van de overeenkomst. GN Rubbertracks B.V. is niet tot verdere vergoeding gehouden (geen vergoeding gevolgschade). Aanspraken op garantie door derden (fabrikant of importeur) verleend, worden door de afnemer overgenomen.

b)   GN Rubbertracks B.V., haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen, zaken of aan het bedrijf van de afnemer en/of derden welke het gevolg is van gebreken in door GN Rubbertracks B.V. geleverde zaken en/of diensten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

c)   De afnemer vrijwaart GN Rubbertracks B.V. voor aanspraken van derden voortvloeiend uit een tekortkoming in de geleverde zaken of verrichte diensten.

d)   De aansprakelijkheid van GN Rubbertracks B.V. is voorts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van GN Rubbertracks B.V.  beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.

e)   GN Rubbertracks B.V. zal, binnen een redelijke termijn, bij schade veroor­zaakt door een gebrek aan de geleverde zaak, die zij niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van haar leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend maken. Is GN Rubbertracks B.V. niet (meer) tot deze opgave in staat, of heeft zij de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is GN Rubbertracks B.V. niet verder aan­sprakelijk dan waartoe zij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) en het bepaalde in artikel 8 sub a is gehouden.

 

Artikel 9 - Opschorting en ontbinding

a)    GN Rubbertracks B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te worden indien:

·         de afnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of is nagekomen;

·         na het sluiten van de overeenkomst GN Rubbertracks B.V. goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;

·         de afnemer verplicht is bij het sluiten van de overeenkomst voldoende zekerheid voor nakoming te verstrekken en deze zekerheidstelling uitblijft of naar het oordeel van GN Rubbertracks B.V.  onvoldoende is;

·         zich zodanige onvoorziene omstandigheden voordoen dat nakoming van de overeenkomst door afnemer onmogelijk is, zoals bij insolventie van de afnemer, althans zodanige onvoorziene omstandigheden dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van partijen gevergd kan worden.

b)    Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en behoudt GN Rubbertracks B.V. haar aanspraken op schadevergoeding.
 

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

a)    Alle met GN Rubbertracks B.V. gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het CISG of Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

b)    Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met GN Rubbertracks B.V. dienen te worden voorgelegd aan de Nederlandse Rechtbank in het arrondissement waarin GN Rubbertracks B.V.  statutair gevestigd is, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan.

 

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

Uw voordelen: 
• Voordelige prijs-kwaliteitverhouding
• Compleet assortiment
• Direct leverbaar en 24-uurs service
• Garantie
• Specialist met 20 jaar ervaring
• Maatwerkadvies van uw contactpersoon

GN Industriebanden